Idédiamanten

Den här modellen ligger till grund för allt vårt arbete. Olika typer av uppdrag fokuserar på olika
delar av modellen. Vi erbjuder dessutom alltid stöd för genomförandefaserna som följer av de
kreativa sessionerna.

1. Frågeställning: Utgångspunkten för övningen är att enas kring det område som skall utvecklas och att vara överens om definitionen av de olika ingående begreppen. Vi analyserar och formulerar en utmanande frågeställning i samråd med beställaren och arbetsgruppen och går igenom vad vi menar med de olika ingående uttrycken.

2. Fokuspunkter: Av viktig förutsättning för kreativitet är att fokusera ett område i taget och
bearbeta det på djupet. Därför fokuserar vi på olika centrala delar, såsom vilka förutsättningar som gäller, vilka möjligheter som finns, vilka hinder och problem som är centrala och väljer ut några att jobba vidare med i idégenereringen

3-4. Ta fram idéer: Genom olika verktyg för nytänkande (kreativa övningar) arbetar vi utifrån de utvalda fokuspunkterna för att finna nya idéer och lösningar på frågeställningen. Vissa av övningarna skapar nya idéer och andra utvecklar idéerna vidare. Poängen här ligger i att verkligen öppna upp för idégenerering och stanna i den fasen lite längre - för att hitta de nya idéerna, ofta
kombinationer av olika idéer.

5. Filtrering: Av alla idéer och förslag till lösningar görs ett urval för att kunna arbeta med dem som ses som mest relevanta under de givna förutsättningarna.

6. Fastslå: Framtagande av handlingsplan för idéer och lösningar, vem gör vad, hur, när och varför.
Våra kreativa sessioner resulterar i att gruppen får en samsyn och ökad förståelse för varandra. Man ökar energin och engagemanget för verksamheten och uppgiften. Förutom de idéer som man väljer att jobba vidare med i handlingsplanen har man också en ”restlista” av förslag som man kan jobba vidare med i ett senare skede.