motala kommun kreativa metoder innovationsledning goda exempel

Motala kommun. Utbildning i kreativa metoder.

Uppdrag

Utbildning i Kreativa arbetsmetoder till ansvariga personer inom ”förste enheterna” i Motala kommun. Så kallar man de enheter som är de första att införa ett systematiskt idé och innovationsarbete i kommunen.

Bakgrund

I utbildningen ingick också att koppla kreativa arbetsmetoder generellt till förbättrings- och innovationsarbete och att lära sig hur man kan stötta olika typer av idéer till att skapa värde för organisationen och brukare.

Motala kommun är som första kommun i Sverige i färd med att implementera ett systematiskt idé och innovationsarbete och är därmed pionjärer på området.

Crearum har stöttat kommunen under en mycket lång tid i alla delar, från att ta fram beslutsunderlag till kommunledning till att bidra i förankringsarbetet och medverka i ansökan till Vinnova för ett implementeringsprojekt. Man beviljades 1 miljon kronor under tre år för att implementera ett strukturerat idé- och innovationsarbete.

I implementeringen av ett ide och innovationsarbete krävs utbildning av de personer - idécoacher och idéinspiratörer - som ska ha särskilt fokus på att arbetet både kommer igång, utvecklas och skapar värde för organisationen. Denna grundutbildning var en hjälp för dessa personer att få en förförståelse för området men också att lära sig praktiska arbetssätt. Gruppen fick också tid för reflektion och att diskutera hur de skall kunna hjälpas åt i det fortsatta arbetet. Man behöver en ständig utveckling av processer, verktyg och arbetssätt.

Innehåll

Introduktion kring förutsättningar för kreativitet och kreativa processer. Idéutvecklingsprocesser och innovationsarbete. Vad är det? Varför är det viktigt? Hur gör man?

  • Övningar för att värma upp och komma igång i gruppen samt ”lära känna övningar”. 
  • Övningar, verktyg och triggers för att få fram nya idéer och få nya infallsvinklar och perspektiv på utmaningar.
  • Enkla metoder för att sortera och värdera idéer för att välja ut och förbereda för genomförande.
  • Diskussion kring när olika verktyg passar för vilka situationer och frågeställningar och hur kreativa möten kan vara ett första steg till ett mer systematiskt idé och innovationsarbete..